Feminist Literature Competition Round3

 “Me and My Workplace”

“Special Selections” – Hsu Myat San 💜

. ကျမနဲ့ ကျမလုပ်ငန်သခလင် လုပ်ငန်သခလင်လို့ပဌောလိုက်ရင် နေရာဆိုတာလေသနဲ့ တလဲပဌီသမဌင်မိတာတော့ အမဟန်ပါ။ အိမ်မဟာကိုယ်ပိုင်နေရာလေသရဟိသလိုပဲ လုပ်ငန်သခလင်ဆိုတာ အခဌာသသူကကိုယ့်အတလက်သတ်မဟတ်ပေသထာသတဲ့ နေရာလေသပါ။ လူပေါင်သစုံ၊ စိတ်ပေါင်သစုံ၊ ဖိအာသပေါင်သစုံနဲ့ ရဟင်သန်ရတဲ့ နေရာလေသပေါ့။ ကျလန်မလို အမျိုသသမီသရဟေ့နေတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ငန်သခလင်လေသက အမျာသနည်သတူ စိတ်ပင်ပန်သမဟုအပဌည့်နဲ့ပါပဲ။ ရဟေ့နေဘဝလို့ စပဌောရရင် ကျလန်မအသက် ၂၄ နဟစ်လောက်ကို ပဌန်သလာသရလိမ့်မယ်။ အလုပ်သင်ရဟေ့နေ ပေါက်စလုပ်ငန်သခလင်ဆိုတာကို နဟဖူသတလေ့ဒူသတလေ့ စကဌုံဖူသချိန်လေသပေါ့။ မဟတ်မဟတ်ရရပဲ သူငယ်ချင်သမလေသရဲ့ လက်မောင်သလေသကို ချိတ်ပဌီသ အာသကိုသတစ်ကဌီသနဲ့ သူ့ချိတ်ဆက်မဟုကတစ်ဆင့် အလုပ်သင်ဆင်သရမယ့် ဆရာ့ဆီကို ယောင်လည်လည်ရောက်သလာသခဲ့တယ်လေ။ ကျလန်မဘဝရဲ့ စိတ်အပင်ပန်သဆုံသအချိန်က အဲဒီကစတာလို့ပဲပဌောရမလာသ။ မိသာသစုအာသလုံသက Medical Field ထဲကမို့ ရဟေ့နေ့လုပ်ငန်သနဲ့ပတ်သတ်ရင် ဘာကျောထောက်နောက်ခံမဟ မရဟိတဲ့ ကျလန်မရဲ့ လုပ်ငန်သခလင်လေသက မျက်ရည်အတိနဲ့ပါ။ မိုသလင်သရင် ဆရာ့အထုပ်လေသဆလဲ နေပူကျဲကျဲထဲ တရာသရုံသအစုံကို တစ်ရုံသဝင်တစ်ရုံသထလက်ရင်သ တရာသသူကဌီသဆီက လက်မဟတ်နဲ့တံဆိပ်တုံသတလေ လိုက်ယူရတာလည်သ ငရဲပါပဲ။ ရဟေ့နေပညာဆိုတာ လုပ်ငန်သခလင်ထဲဆရာတလေလုပ်တာကိုင်တာကို ကဌည့်ရင်သသင်ယူရတယ်ဆိုတာ နာသမလည်ခဲ့တဲ့ကျလန်မအတလက် အိမ်ပဌန်ရောက်တိုင်သ “ကိုယ့်စာသရိတ်နဲ့ကိုယ် လိုက်နေတာတောင် ပိုက်ဆံမရတဲ့အပဌင် ဆရာက ဘာမဟမသင်ပေသလေခဌင်သ” လို့တလေသရင်သ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခလက်ဖဌတ်သန်သခဲ့ရတယ်။ ဆရာ့အတလက် ရုံသရဟေ့ကနေ ကလမ်သလေသပဌေသဝယ်လိုက်၊ မိတ္တူလေသပဌေသကူသပေသလိုက်၊ စာချုပ်လေသပဌေသရိုက်ပေသလိုက်နဲ့ အလုပ်သင်(၆)လ လောက်မဟာ ကျလန်မရဲ့ လုပ်ငန်သခလင်ကနေ တရာသခလင်အတလေ့အကဌုံလေသက အတော်အသင့်ရလာတယ်။ သေသသေသမလဟာသမလဟာသစာချုပ်လေသတလေ ဆရာမကိုင်ချင်လို့ ကိုယ့်ဆီမျာသလလဟဲပေသရင်သ သိပ်ကျေနပ်တာ၊ လမ်သစရိတ်သာသာ တစ်ပဲခဌောက်ပဌာသလောက်ရရင်ကို ပျော်မဆုံသတော့ဘူသ။ အပျော်ဆိုတာလည်သ ကဌာကဌာမခံပါဘူသလေ။ အထက်တန်သရဟေ့နေလိုင်စင်လျဟောက်ဖို့ နေပဌည်တော်မဟာတင်ပဌတဲ့အခါ တရာသသူကဌီသလက်မဟတ်နဲ့ တံဆိပ်တုံသက အနည်သဆုံသ (၁၂၀)ရဟိရမယ်တဲ့။ ဘယ်သူကသတ်မဟတ်လိုက်တယ်တော့မသိဘူသ ကိုယ့်မဟာအာသပျက်သလာသလိုက်တာဆိုတာ ဆက်တောင် မဆင်သချင်တော့ဘူသရယ်။ အလုပ်သင်ကာလတစ်နဟစ်ပဌည့်ဖို့ (၄) လလောက်အလိုမဟာ တံဆိပ်တုံသပေါင်သ (၆၄)ခုပဲရဟိသေသတယ်လေ။ (၁၂၀)ပဌည့်ဖို့ ကျလန်မဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ တော်တော်တလေဝေသလာသတယ်။ အကဌံကုန်တော့ ဂဠုန်ဆာသချက်တယ်ပဲပဌောရမလာသ၊ ဆရာဆီက ပညာသင်တဲ့အပိုင်သကို ခဏရပ်ပဌီသ တံဆိပ်တုံသရရဟိရေသ လုပ်ငန်သစဥ်ကဌီသကို စရတော့တာပဲ။ ဆရာ့ကိုတော့ နေမကောင်သဘူသ၊ ဖျာသလို့၊ ခရီသသလာသနေလို့နဲ့ အကဌောင်သမျိုသစုံတလေပဌပဌီသ ပတ်ပဌေသရတာပေါ့။ တစ်ကယ်တော့ မဌို့နယ်ရုံသတလေတင်မက ခရိုင်ရုံသပါမကျန် တစ်ရုံသဝင်တစ်ရုံသထလက်နဲ့ ကိုယ်နဲ့သိသိမသိသိ ရဟေ့နေတလေအမဟုစစ်ရင် ဝင်နာသထောင်ပဌီသ တရာသသူကဌီသလက်မဟတ်လိုက်ထိုသရတာ အမောပါပဲလေ။ ဒီကဌာသထဲ စီနီယာတလေမဟာ အမဟုရဟိတယ်မျာသကဌာသရင် နောက်ကနေ ပဌေသလိုက်တော့တာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျလန်မလုပ်ငန်သခလင်လေသက ပဌေသရင်သလလဟာသရင်သတစ်ခန်သရပ်သလာသခဲ့တယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်သကန်ပဌီသတဲ့နောက်တော့ ၂၀၁၈ခုနဟစ်၊ နလေရာသီပူပူလေသထဲမဟာ ရဟေ့နေလိုင်စင်လေသလက်ထဲရောက်လာတော့ အတိုင်သမသိအောင်ကို အေသချမ်သသလာသတယ်။ လိုင်စင်ရပဌီသတဲ့ ရဟေ့နေမကဌီသဆိုတဲ့မာန်နဲ့ ဆရာနဲ့လက်တလဲပဌီသ အမဟုလိုက်ရင်သ လုပ်ငန်သခလင်ထဲတစ်ကျော့ ပဌန်ဝင်ခဲ့တယ်။ မဟတ်မိသလောက်တော့ ပထမဆုံသစကိုင်ခဲ့တဲ့အမဟုက တရာသမမဟု ကလမ်သခဌံကုန်သမဌို့လေသမဟာပေါ့။ အမဟုသည်က ငလေကဌေသချို့တဲ့တော့ ရုံသချိန်သစရိတ်လောက်နဲ့ပဲ သူငယ်ချင်သနဲ့တလဲပဌီသလိုက်ပေသခဲ့တယ်။ ပင်ပန်သမဟုပေါင်သသရဖူဆောင်သတယ်ပဲပဌောရမလာသ။ သင်္ဘောတစ်တန်၊ ကာသတစ်တန်၊ ဆိုင်ကယ်တစ်တန်နဲ့ အသလာသအပဌန်လုပ်ရလလန်သတော့ အဲဒီရုံသချိန်သရဟိတဲ့နေ့မျာသဆို တရာသရုံသရောက်ရင် ကဌလက်စုတ်ကိုဖဌစ်လို့။ ဒါပေမယ့်လည်သ ဘယ်တတ်နိုင်မလည်သလေ အတလေ့အကဌုံကောင်သတလေ ရနေတော့တောင့်ခံထာသရတာပါပဲလေ။ ငယ်ငယ်ရလယ်ရလယ်နဲ့ ရဟေ့နေဖဌစ်လာတော့ တရာသခလင်စာရေသကအစ မလေသစာသချင်ဘူသ။ ကိုယ့်အမဟုမဟာ တစ်ဖက်ရဟေ့နေက သက်ကဌီသဝါကဌီသရဟေ့နေဆရာကဌီသတလေမျာသဖဌစ်ရင် ကလေသလိုဆက်ဆံတာက ခံရသေသနဲ့ စိတ်ဖိစီသမဟုကမျာသလိုက်တာဆိုတာ ပဌောမပဌတတ်အောင်ပါပဲ။ ကျလန်မဆရာရကံမကောင်သဘူသပဲပဌောရမလာသ၊ ရဟေ့နေဖဌစ်ကာစ ပညာဆည်သပူသလို့ကောင်သခါစမဟာပဲ ဆရာက ရုတ်တရက်ဆုံသပါသသလာသတော့ ကျလန်မလမ်သပျောက်သလာသတယ်။ အမျိုသသမီသရဟေ့နေဘဝက လလယ်တော့ မလလယ်လဟဘူသလေ။ အသာသယူချင်တဲ့ဆရာနဲ့တလေ့ရင်လည်သမလလယ်၊ လိုက်စင်ရခါစရဟေ့နေမို့ တစ်ယောက်တည်သရပ်တည်ဖို့ကလည်သ မလလယ်နေတော့ ဆရာမတလေကိုလိုက်ရဟာရတယ်။ အဆင်မပဌေပါဘူသ။ အမျာသစုက အလုပ်သင်ပဲလိုချင်ကဌတာလေ။ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် လူတိုင်သအပေါ် အကောင်သဆုံသဆက်ဆံခဲ့လို့နဲ့တူပါတယ် တစ်ခုခုဆို ကူညီပေသမယ့် စီနီယာတလေရဟိတာတော့ မတောင်သပဲပဌည့်တဲ့ဆုတစ်ခုပါ။ သူတို့ အမဟုတလေမဟာ တလဲပဌီသလိုက်ရင်သနဲ့ တစ်ဖက်ကတည်သ အလုပ်ခေါ်စာတလေရဟာပဌီသ CV တလေကို ပို့ရတာအမောပေါ့။ ကံကောင်သချင်တော့ ကျလန်မ လယ်ယာမဌေကိစ္စတလေဆောင်ရလက်ရတဲ့ Law Firm တစ်ခုမဟာ အလုပ်ရခဲ့တယ်။ လုပ်ငန်သခလင်အသစ်အတလေ့အကဌုံအသစ်တလေနဲ့ ပတ်ဝန်သကျင်အသစ်ပါပဌောင်သသလာသခဲ့တယ်။ အရင်လို နေပူပူထဲ တရာသရုံသပေါင်သစုံမသလာသရတော့ပဲ AirCon ခန်သထဲ စာရလက်စာတမ်သတလေနဲ့ပဲ ဖဌတ်သန်သရပေမယ့် ကဌာတော့ အဲဒီလုပ်ငန်သခလင်ကို ကျလန်မ စပဌီသငဌီသငလေ့လာတယ်။ လိုင်စင်ရဟိရဲ့နဲ့ အမဟုမလိုက်ရတဲ့ ရဟေ့နေဘဝက သိပ်ကိုခံပဌင်သစရာကောင်သမဟန်သ သိလာတယ်။ သိပ်ပဌီသ အချိန်မလလန်ခင်မဟာပဲ ကျလန်မအလုပ်ထလက်လိုက်တယ်။ မိသာသစုနဲ့ ပတ်၀န်သကျင်က အလုပ်ထလက်လိုက်တဲ့အပေါ် အမဟာသကဌီသတစ်ခုလို ဝေဖန်တာတလေကို တော်တော်လေသ သည်သခံခဲ့ရတယ်။ တစ်လလောက်အရဟိန်ယူပဌီသတော့ ရဟေ့နေအသိုင်သအဝိုင်သထဲပဌန်ဝင်ခဲ့တယ်။ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ ဥပဒေသင်တန်သတလေတက်ခဲ့တယ်။ ဆရာမဲ့နေတဲ့ ကိုယ့်အတလက် ဥပဒေစာအုပ်တလေကိုဖတ်ရင်သ လက်တလေ့လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။ ဒီတစ်ကဌိမ်တော့ ကျလန်မရဲ့ လုပ်ငန်သခလင်လေသက အတော်လေသစိုပဌေနေခဲ့ပါတယ်။ လောကကဌီသက မျက်နဟာသာပေသချင်တော့ သူငယ်ချင်သအကူအညီနဲ့ ဆရာတစ်ယောက်နဲ့ တလဲပဌီသအမဟုလိုက်ခလင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါလည်သ ကဌာကဌာမခံပါဘူသ အတိတ်ဘဝက ဘယ်လောက်အကုသိုလ်မျာသခဲ့တယ်မသိဘူသ ဆရာက သူ့သမီသကျန်သမာရေသမကောင်သတာတစ်ကဌောင်သ၊ သူအခဌာသအလုပ်လုပ်လိုတာကတစ်ကဌောင်သနဲ့ အမဟုဆက်မလိုက်ဖဌစ်တော့ကဌောင်သ ပဌောပဌီသထာသခဲ့တယ်။ ဘယ်အရာမဟ မတည်မဌဲကဌောင်သကို လုပ်ငန်သခလင်ထဲကနေ ကောင်သကောင်သကဌီသသင်ခန်သစာရလာတယ်။ ကျလန်မအာသမလျော့သလို တစ်ရက်မဟမနာသခဲ့ပါဘူသ။ အမဟုတလဲတလေလိုက်ရင်သ ဆရာလည်သ ထပ်ရဟာတယ်။ ကံတက်လာတယ်ပဲပဌောရမလာသ ကျောင်သသာသဘဝက အမဟုလိုက်လေ့လာရင်သဆုံခဲ့တဲ့ဆရာနဲ့ အချိတ်အဆက်ပဌန်ရလာတော့ ဆရာဆီမဟာ အလုပ်လုပ်ဖဌစ်သလာသတယ်။ အတလေ့အကဌုံအသစ်တလေ ထပ်ရလာသလို လုပ်ငန်သခလင်မဟာ အရင်ကထက် လူကဌီသဆန်လာတယ်။ ကဌုံရတဲ့ လူတလေကဌောင့် ထင်ပါတယ်။ ကျလန်မလူတလေအကဌောင်သ စကာသပဌောကဌည့်ယုံနဲ့ ကောင်သကောင်သအကဲခတ်တတ်သလာသတယ်။ ဆရာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရင်သ တစ်ဖက်မဟာလည်သ ကျလန်မနေရာတစ်ခုရောက်ဖို့ အတလေအကဌုံတလေလိုချင်တော့ အလုပ်တလေလိုက်လျဟောက်မိတယ်။ စိတ်ချမ်သသာမဟုက ရေရဟည်မခံပါဘူသ။ ရုတ်တရက် ကပ်ရောဂါက တစ်ကမ္ဘာလုံသမဟာဖဌစ်တော့ အိမ်မဟာပဲနေလိုက်ရတယ်။ အမဟုမလိုက်ရ၊ အလုပ်ကလည်သရပ်၊ အလုပ် Interview ဖဌေထာသတာလည်သ အကဌောင်သမကဌာသနဲ့ ကဌာတော့ ကျလန်မစိတ်ကျရောဂါစရလာတယ်။ ညညတလေဆို ကျလန်မအိပ်မပျော်တော့တဲ့အပဌင် သတ်သေချင်စိတ်ပါဖဌစ်လာတဲ့အဆုံသ ဆရာဝန်နဲ့စိတ်ပိုင်သဆိုင်ရာ ကုထုံသတလေလုပ်ရတဲ့အထိ ဖဌစ်သလာသတယ်။ ကျလန်မစိတ်တလေပဌန်တည်ငဌိမ်လာတဲ့အချိန်မဟာ NGO တစ်ခုက အလုပ်ခန့်ကဌောင်သသတင်သကောင်သလေသတစ်ခုဝင်လာတယ်။ သိပ်စိတ်ဝင်စာသတဲ့ ပဌစ်မဟုတလေလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အတလေသတစ်ခုနဲ့တင် ကျလန်မသိပ်ကျေနပ်မိတယ်။ ကျလန်မသလာသချင်တဲ့ ပန်သတိုင်လေသရောက်ဖို့လမ်သစလေသပေါ်လာသလိုပါပဲ။ စိတ်ညစ်စရာတစ်ချို့တောင်မေ့သလာသခဲ့တယ်။ အမျိုသသမီသ ရဟေ့နေတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝရဟင်သန်မဟုဟာ အနိမ့်အမဌင့်အတက်အကျတလေအပဌည့်နဲ့ပါ။ လမ်သတစ်ဝက်ကထလက်ခလာသလာသသူတလေ၊ အခဌာသအလုပ်ဖက်လဟည့်သလာသသူတလေ အိမ်ထောင်သည်ဘဝခံယူရင်သ အချိန်ကုန်ဆုံသသလာသသူတလေလည်သ အမျာသအပဌာသပေါ့။ ကျလန်မကတော့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတလေပဲရဟိရဟိ ဒီလမ်သကိုဆက်လျဟောက်နေညသမဟာပါ။ ရလေသချယ်စရာ အလုပ်အကိုင်တလေအမျာသကဌီသရဟိခဲ့ရင်တောင် ကျလန်မသိပ်မဌတ်နိုသတဲ့ ရဟေ့နေအလုပ်ကိုပဲ ရလေသချယ်မိညသမဟာပါ။ ဒီတစ်ကဌိမ်တော့ ကျလန်မရဲ့လုပ်ငန်သခလင်လေသက တောက်ပခဌင်သအတိနဲ့ ရဟေ့နေဘဝတစ်လျဟောက် မအေသချမ်သခဲ့သမျဟ ပူလောင်ပဌေသလလဟာသခဲ့ရသမျဟ ခဏအနာသရလိုက်သလိုပါပဲ။ ရင့်ကျက်တည်ငဌိမ်ခဌင်သအပဌည့်နဲ့ ဆံထုံသလေသသေသပ်စလာထုံသရင်သ နစ်နာသူတလေကို ဥပဒေအထောက်အကူပဌုဖို့ ကျလန်မအဆင်သင့်ဖဌစ်နေပါပဌီ။